Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van, aan of met MyMarCom, ongeacht de wijze van totstandkoming en ongeacht de inhoud daarvan. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers en opdrachtnemers van MyMarCom wordt te allen tijde uitdrukkelijk uitgesloten.

Offertes, overeenkomsten en annuleren
1.1 Offertes van MyMarCom, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen. Aanvaarding van een offerte van MyMarCom geschiedt volledig en zonder enige afwijking. In het geval van een afwijkende aanvaarding, geldt die aanvaarding als nieuw aanbod.
1.2 Na het tot stand komen van de overeenkomst kan opdrachtgever, onder vergoeding van schade, de opdracht annuleren. Annulering als werkzaamheden al gestart zijn: opdrachtgever betaalt volledige offertebedrag. Annulering 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden; opdrachtgever betaalt 50% van het offertebedrag. Annulering langer dan 2 weken voor aanvang werkzaamheden; opdrachtgever betaalt 25% van offertebedrag. Het staat MyMarCom vrij om kosten in rekening te brengen voor briefing en onderzoek voorafgaand aan het doen van een offerte. Opdrachtgever is gehouden deze kosten te voldoen.
1.3 Als met een partij eenmaal met toepassing van deze voorwaarden is gecontracteerd, dan zijn deze voorwaarden op alle volgende overeenkomsten van toepassing.
1.4 MyMarCom neemt jegens opdrachtgever een inspanningsverplichting op zich. Van een resultaatsverplichting kan, gezien de aard van de werkzaamheden van MyMarCom geen sprake zijn.

Prijzen, wijzigingen en betaling
2.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen. MyMarCom factureert o.a. elektronisch en opdrachtgever verklaart zich daarmee akkoord. De administratie van MyMarCom is in alle gevallen leidend.
2.2 Een opgegeven prijs geldt alleen in de combinatie zoals samengesteld door MyMarCom. De (deel)prijzen in samengestelde aanbiedingen gelden niet in andere gevallen of bij losse afname. MyMarCom is gerechtigd, ook reeds overeengekomen, prijzen, te verhogen, bv. wanneer hij geconfronteerd wordt met hogere realisatiekosten.
2.3 Voor meerwerk of voor werkzaamheden waar geen prijs voor is afgesproken geldt het uurtarief van MyMarCom. Meerwerk betreft alle werkzaamheden die buiten de overeenkomst vallen, ongeacht of deze op verzoek van opdrachtgever plaatsvinden of naar inschatting van MyMarCom voor een goede realisatie van het werk noodzakelijk zijn. MyMarCom is voorts gerechtigd om in spoedeisende zaken een spoedtarief toe te passen. Dit spoedtarief bedraagt 150 tot 200% van het reguliere uurtarief. MyMarCom bepaalt of en wanneer er sprake is van spoed.
2.4 MyMarCom is gerechtigd deelbetalingen van opdrachtgevers te verlangen. Hij stuurt daartoe deelfacturen. Bij doorlopende projecten factureert MyMarCom maandelijks. MyMarCom is voorts gerechtigd voorschotten te verzoeken. Opdrachtgever is gehouden daaraan mee te werken en gevraagde voorschotten omgaand te betalen.
2.5 Facturen van derden worden door MyMarCom rechtstreeks en direct aan opdrachtgever doorbelast.
2.6 Opdrachtgever betaalt alle facturen binnen 14 dagen. Bij gebreke daarvan verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij administratiekosten van € 50,00 verschuldigd. Daarnaast is hij buitengerechtelijke incassokosten van 15% van het uitstaande bedrag (minimaal € 100,00) en een rente van 1% per (deel van) maand verschuldigd. Opdrachtgever is ook gehouden alle kosten van ingeschakelde derden te voldoen, evenals de volledige te maken gerechtelijke kosten.
2.7 Opdrachtgever is bij opdrachten vanaf een offertebedrag van € 20.000,00 gehouden op eerste verzoek van MyMarCom zekerheden te stellen of gestelde zekerheden aan te vullen. Zekerheden kunnen gesteld worden als pandrechten, bankgaranties of enige andere vorm waarom MyMarCom verzoekt.
2.8 Opdrachtgever kan zich in geen geval beroepen op enig recht van verrekening en/of opschorting.
2.9 MyMarCom is gerechtigd om prestaties zijnerzijds op te schorten wanneer opdrachtgever niet tijdig betaalt. Niet van belang is daarbij of de werkzaamheden die opgeschort worden direct verband houden met de onbetaalde factuur.

Uitvoering overeenkomst
3.1 Tijdens het uitvoeren van de overeenkomst overleggen MyMarCom en opdrachtgever periodiek. Opdrachtgever zal duidelijk zijn wensen kenbaar te maken. Opdrachtgever wordt, zonder zijn tegenbericht, steeds geacht akkoord te zijn met de besproken (deel)werkzaamheden.
3.2 Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen protesteert tegen de uitgevoerde werkzaamheden, het resultaat of de factuur, of zijn op- of aanmerkingen meldt, is hij akkoord met alle geleverde werkzaamheden, het resultaat en de factuur. Dit akkoord wordt ook geacht gegeven te zijn nadat opdrachtgever de plannen en werken van MyMarCom heeft gebruikt, bewerkt of verwerkt. Na verloop van deze termijn of na gebruik, bewerken of verwerken doet opdrachtgever afstand van zijn recht tot ontbinding en/of vordering tot nakoming.
3.3 MyMarCom is, na ingebrekestelling door opdrachtgever, altijd eerst gerechtigd tot zuivering van de overeenkomst.
3.4 MyMarCom is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever is in dat geval gebonden aan de voorwaarden en werkwijze van de ingeschakelde derde.
3.5 MyMarCom is niet aansprakelijk voor het werk van derden, opdrachtgever vrijwaart MyMarCom in dit kader volledig.
3.6 Opdrachtgever vrijwaart MyMarCom van alle aanspraken van derden ten aanzien van door hem aan MyMarCom ter beschikking gesteld materiaal en/of informatie, ongeacht de aard daarvan. Opdrachtgever draagt hiervoor volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
3.7 Opdrachtgever is gehouden alle door MyMarCom benodigde informatie of materialen ter beschikking te stellen. Bij gebrek of onjuistheid daarvan, draagt opdrachtgever het volledige risico en hij vrijwaart MyMarCom in dit kader volledig.
3.8 Een oplevertermijn voor het werk is indicatief. Mocht deze overschreden worden, verkeert MyMarCom pas na ingebrekestelling in verzuim. Indien vertraging wordt veroorzaakt door opdrachtgever, draagt hij daarvoor het risico. Indien MyMarCom door overmacht niet in staat zal zijn de overeengekomen werkzaamheden uit te (laten) voeren, dan stelt hij opdrachtgever daarvan in kennis. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd om de overeenkomst binnen 8 dagen te ontbinden. Opdrachtgever is gehouden het reeds afgenomen of uitgevoerde gedeelte te betalen. MyMarCom verricht de werkzaamheden zo veel mogelijk vanuit zijn eigen kantoor. Voor werk op locatie worden reistijd en reiskosten in rekening gebracht. De reistijd wordt bij offerte overeengekomen en de reiskosten bedragen € 0,28 cent per kilometer. Eventueel gemaakte onkosten en reiskosten per openbaar vervoer worden rechtstreeks doorbelast.

Intellectuele eigendom, eigendomsvoorbehoud, licentie
4.1 Ten aanzien van door MyMarCom te leveren diensten, teksten, websites, modellen, foto’s, films, tekeningen en alle andersoortige werken die vatbaar zijn voor een intellectueel of industrieel eigendomsrecht (hierna samen: werken), van welke aard dan ook, geldt dat dit intellectueel eigendomsrecht te allen tijde bij MyMarCom rust. Dit wordt nooit geheel of deels aan opdrachtgever overgedragen.
4.2 Ten aanzien van de vervaardigde werken levert MyMarCom aan opdrachtgever een licentie. Deze licentie houdt in dat opdrachtgever gerechtigd is tot normaal eigen gebruik met het doel waartoe de werken vervaardigd zijn. Het is opdrachtgever verboden om de werken van MyMarCom, zonder schriftelijke toestemming:
a te gebruiken voor commerciële doeleinden anders dan voor de eigen onderneming;
b te gebruiken in grote media met een oplage of bereik van min. 100.000 stuks/pp;
c te gebruiken, ongeacht de aard of het doel, in elk ander land dan Nederland;
d te verkopen, verveelvoudigen, verpanden, (ver)leasen, commercieel te exploiteren of anderszins te bezwaren of vervreemden, ook bij de overdracht van zijn bedrijf. Opdrachtgever verplicht zich de licentieverplichtingen bij overdracht van zijn bedrijf aan de verkrijgen op te leggen;
e aan te passen, in welke vorm dan ook;
f door anderen aan te laten passen, verder te laten ontwikkelen of anderszins door anderen te laten gebruiken.
4.3 Licenties zijn zonder schriftelijke toestemming van MyMarCom niet overdraagbaar.
4.4 Opdrachtgever is gehouden bij geoorloofd gebruik van de werken van MyMarCom steeds zijn naam te vermelden.
4.5 Opdrachtgever is, bij geoorloofd gebruik zoals genoemd onder 4.2 en na toestemming bij gebruik genoemd onder 4.2.e, na aanpassing van werken van MyMarCom, gehouden de naamsvermelding van MyMarCom te verwijderen.
4.6 Elke licentie wordt eerst na volledige betaling van alle aan MyMarCom verschuldigde bedragen, uit welke hoofde ook, aan opdrachtgever verstrekt.
4.7 De opdrachtgever die in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde is een direct opeisbare boete aan MyMarCom verschuldigd van minimaal 50% van het overeengekomen bedrag. Als opdrachtgever in strijd handelt met artikel 4.2 sub c dan is hij een direct opeisbare boete van 100% van het overeengekomen bedrag per land verschuldigd. Geen ingebrekestelling is vereist.
4.8 Al het vorenstaande geldt onverminderd het recht van MyMarCom om de volledige schade van opdrachtgever te vorderen.
4.9 Opdrachtgever verleent MyMarCom een pandrecht op alle door hem aan MyMarCom beschikking gestelde goederen en middelen. Ter zekerheid van al hetgeen opdrachtgever aan MyMarCom verschuldigd is of mocht worden, uit welke hoofde ook.
4.10 Dit artikel is onverkort van toepassing op (onder)delen van werken.

Aansprakelijkheid
5.1 Opdrachtgever vrijwaart MyMarCom van alle aansprakelijkheden, van welke orde of aard dan ook. Zou MyMarCom evenwel aansprakelijk moeten worden geacht, dan kan de schadevergoeding wegens aansprakelijkheid maximaal het overeengekomen offertebedrag bedragen.
5.2 MyMarCom is uitdrukkelijk niet en in geen geval aansprakelijk:
a nadat opdrachtgever zelf wijzigingen in enig werk heeft aangebracht;
b nadat derden wijzigingen aan enig werk hebben aangebracht;
c voor werk van drukkers, tekstschrijvers en andere derden;
d als een werk van MyMarCom gelijkenis, op welk punt dan ook, vertoont met werk van derden. Dit berust steeds op toeval;
e voor aanspraken van derden, uit welke hoofde ook, jegens opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart MyMarCom voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde ook;
f bij het ‘lekken’ of op andere wijze openbaar worden van gegevens, al dan niet van persoonlijke aard en van opdrachtgever of van derden, al dan niet veroorzaakt door toedoen van hackers;
g voor problemen, van welke aard ook, met of veroorzaakt door opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur, software, databases, domeinnamen, hosting, e-maildiensten en enig ander technisch middel;
h in geval van overmacht.
5.3 Opdrachtgever vrijwaart MyMarCom van elke aansprakelijkheid, althans in ieder geval voor de in het vorige lid genoemde gevallen.
5.4 Elke vordering van opdrachtgever wegens aansprakelijkheid van MyMarCom verjaart na 6 maanden na ontdekking van de vermeende aansprakelijkheid door opdrachtgever.
5.5 Van overmacht is sprake wanneer MyMarCom niet, niet geheel of niet tijdig kan (op)leveren door een oorzaak die hem niet toe te rekenen valt.

Toestemming
6.1 Opdrachtgever geeft MyMarCom toestemming alle inlogcodes uit welke hoofde of van welke aard ook, te behouden en te gebruiken.
6.2 Opdrachtgever staat MyMarCom toe onderhoudswerkzaamheden en updates aan websites, blogposts, artikelen e.d. uit te voeren, ook na het einde van de overeenkomst.
6.3 Het is MyMarCom toegestaan de naam van opdrachtgever, evenals de door hem voor opdrachtgever vervaardigde werken, te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Einde overeenkomst
7.1 MyMarCom is gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever te beëindigen als de onderlinge relatie grondig is verstoord. Hij zal in dat kader eerst een gesprek met opdrachtgever voeren, om te bezien of de overeenkomst alsnog voortgezet kan worden. Na beëindiging door MyMarCom is hij niet (meer) gehouden tot levering, opdrachtgever is gehouden al het reeds geleverde per direct terug te leveren. Opdrachtgever blijft overeengekomen bedragen en reeds betaalde bedragen verschuldigd. Deze bedragen zijn na beëindiging direct opeisbaar en opdrachtgever verkeert van rechtswege in verzuim. MyMarCom is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de beëindiging.
7.2 MyMarCom is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen in geval van:
a faillissement of wettelijke schuldsanering van opdrachtgever;
b surseance van betaling verleend aan opdrachtgever;
c overlijden van opdrachtgever;
d ontbinding of liquidatie van de rechtspersoon opdrachtgever;
e als anderszins blijkt van grote financiële of organisatorische problemen bij opdrachtgever.

Toepasselijk recht en forumkeuze
8.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
8.2 Partijen wijzen de (kanton)rechter bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, aan als bevoegd rechter.

U kunt onze Algemene Voorwaarden ook hier downloaden in PDF formaat.